100% COTTON

Meticulous ProductionTop Quality Fabrics

ความพิเศษ ของกางเกงซามูไรนอกจากเนื้อผ้าจะทอพิเศษสวยคงทนแล้ว รูปทรงกางเกง ยังสามารถใส่เตะต่อย ขี่ม้า ขึ้นขี่ช้าง ปีนเขาได้สะดวกสบาย
เพราะเราออกแบบให้พิเศษแตกต่างจากกางเกงเล หรือกางเกงสะดอเชียงใหม่